ગમ ના કરે.

બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહિમ.

“ગમ ના કરે” સે લિયે ગયે છોટે-છોટે મજમુન-ઓ કે ખુલાસે કી “PDF ફાઈલ”. મૌલાના આઇજ અબ્દુલ્લાહ કરની.

નોટ- યે “PDF ફાઈલ” કોઈ ભાષા યા વ્યાકરણ નહી હે,
બલ્કિ દીન-એ-ઇસ્લામ કો સમઝને કે લિયે હે.


Loading

# File Downloads
1 pdf 1001 આપ કી ઔર આપ કે ખાનદાન કી સલામતી કે મુતાલ્લિક ચંદ માલૂમાત 69
2 pdf 1002 સબરે જમીલ ઇખતિયાર કરે 69
3 pdf 1003 સારે જહાન કા દર્દ હમારે જીગર મેં હૈ 68
4 pdf 1004 સોચયે ઔર સુકર અદા કરે 53
5 pdf 1005 નેકી કર દરિયા મેં ડાલ 74
6 pdf 1006 આજ પર નજર રખે 58
7 pdf 1007 ભવિષ્ય કો આને દિજ્યે 59
8 pdf 1008 જો ગુજર ગયા વો ભૂતકાલ હો ગયા 59
9 pdf 1009 દુસરો પર એહસાન કરને સે દિલ કો ઇત્મીનાન મિલતા હૈ 63
10 pdf 1010 બેકાર તનકીદોં કા સામના કૈસે કરે 63
11 pdf 1011 ખલી ના બૈઠે 68
12 pdf 1012 ઘર મેં રહા કરે 66
13 pdf 1013 નકલ કરને વાલે ના બને 57
14 pdf 1014 જીન્દગી જૈસી હૈ વૈસી હી કબુલ કરે 63
15 pdf 1015 તંગી કે સાથ આસાની હૈ 67
16 pdf 1016 લિમ્બૂ સે મીઠા શરબત બનાયે 66
17 pdf 1017 શહદ લીજીએ લેકિન છત્તા ના તોડયે 58
18 pdf 1018 મુસીબત કે મારો સે હૌસલા પાએ 65
19 pdf 1019 મૌજૂદા હાલત કા હલ સિર્ફ નમાજ હૈ 68
20 pdf 1020 ઈમાન હી જીન્દગી હૈ 75
21 pdf 1021 તકદીર કો માને બગૈર ચારા નહીં 64
22 pdf 1022 પરેશાન હાલ કી પુકાર કૌન સુનતા હૈ 67
23 pdf 1023 બદલા સિર્ફ અલ્લાહ દેતા હૈ 62
24 pdf 1024 હમે અલ્લાહ કાફી હૈ 57
25 pdf 1025 ક્યા એ અલ્લાહ કી દી હુઈ નેમતો પર હસદ કરતે હૈ 63
26 pdf 1026 અલ્લાહ કી યાદ સે હી દિલો કો ઇત્મીનાના મિલતા હૈ 71
27 pdf 1027 યા અલ્લાહ 64