મુફ્તી તકી ઉસ્માની દા.બ.

બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહિમ.

“ઇસ્લાહી ખુત્બાત” સે લિયે ગયે છોટે-છોટે મજમૂન કે ખુલાસે કી “PDF ફાઈલ”.

નોટ- યે “PDF ફાઈલ” કોઈ ભાષા યા વ્યાકરણ નહી હે, બલ્કિ દીન-એ-ઇસ્લામ કો સમઝને કે લિયે હે.


Loading